نام * :
نام خانوادگی * :
نام شرکت * :
شماره همراه * :
شماره تلفن * :
نشانی * :

محصولات مورد نظر خود را انتخاب نمایید.

نام محصولتوضیحاتقیمت واحدتعدادجمع قیمت
کابل افشان 16*4 متری
188,100
سیم افشان 0.5 100 متری
160,000
سیم افشان 0.75 100 متری
232,000
سیم افشان 1 100 متری
305,000
سیم افشان 1.5 100 متری
404,000
سیم افشان 2.5 100 متری
657,000
سیم افشان 4 100 متری
1,105,000
سیم افشان 6 100 متری
1,641,000
سیم افشان 10 100متری
2,935,000
سیم افشان 16 100متری
4,430,000
سيم مفتول 0.5 100 متری
171,000
سيم مفتول 0.75 100 متری
251,000
سيم مفتول 1 100 متری
329,000
سيم مفتول 1.5 100 متری
468,000
سيم مفتول 2.5 100 متری
747,000
سيم مفتول 4 100 متری
1,152,000
سيم مفتول 6 100 متری
1,693,000
سيم مفتول 10 100 متری
2,810,000
سيم مفتول 16 متری
0
سيم نايلون 0.5×2 100 متری
350,000
سيم نايلون 0.75×2 100 متری
502,000
سيم نايلون 1×2 100 متری
655,000
سيم نايلون 1.5×2 100 متری
915,000
سيم نايلون 2.5×2 100 متری
1,499,000
سيم کیسه ای 0.5×2 100 متری
391,000
سيم کیسه ای 0.75×2 100 متری
545,000
سیم زیرگچی 0.75×2 100 متری
590,000
سیم زیرگچی 1×2 100 متری
750,000
سیم زیرگچی 1.5×2 100 متری
1,080,000
سیم زیرگچی 2.5×2 100 متری
0
سیم زیرگچی 1×3 100 متری
1,111,000
سیم زیرگچی 1.5×3 100 متری
1,378,000
3c-2v كابل كواكسيال حلقه
0
4.5c-2v كابل كواكسيال حلقه
0
کابل کولری 1×4 100 متری
1,426,000
کابل کولری 1.5×4 100 متری
2,125,000
کابل کولری 1×5 100 متری
1,858,000
کابل کولری 1.5×5 100 متری
2,550,000
کابل افشان 0.5×2 متری
4,340
کابل افشان 0.75×2 متری
6,480
کابل افشان 1×2 متری
8,260
کابل افشان 1.5×2 متری
10,310
کابل افشان 2.5×2 متری
16,970
کابل افشان 4×2 متری
26,880
کابل افشان 6×2 متری
40,700
کابل افشان 10×2 متری
70,140
کابل افشان 0.5×3 متری
6,470
کابل افشان 0.75×3 متری
10,750
کابل افشان 1×3 متری
11,670
کابل افشان 1.5×3 متری
15,000
کابل افشان 2.5×3 متری
24,420
کابل افشان 4×3 متری
38,800
کابل افشان 6×3 متری
58,600
کابل افشان 10×3 متری
100,300
کابل افشان 0.75×4 متری
13,070
کابل افشان 1×4 متری
14,510
کابل افشان 1.5×4 متری
19,600
کابل افشان 2.5×4 متری
31,450
کابل افشان 4×4 متری
51,800
کابل افشان 6×4 متری
76,600
کابل افشان 10×4 متری
128,300
کابل افشان 1.5×5 متری
24,800
کابل افشان 2.5×5 متری
40,100
کابل افشان 4×5 متری
65,300
کابل افشان 6×5 متری
96,200
کابل افشان 10×5 متری
161,200
کابل افشان 16×5 متری
243,200
کابل زمینی 2.5×2 متری
20,900
کابل زمینی 4×2 متری
29,800
کابل زمینی 6×2 متری
42,500
کابل زمینی 10×2 متری
69,000
کابل زمینی 1.5×3 متری
0
کابل زمینی 2.5×3 متری
26,000
کابل زمینی 4×3 متری
42,100
کابل زمینی 6×3 متری
62,200
کابل زمینی 10×3 متری
0
کابل زمینی 1.5×4 متری
0
کابل زمینی 2.5×4 متری
37,800
کابل زمینی 4×4 متری
57,600
کابل زمینی 6×4 متری
78,600
کابل زمینی 10×4 متری
126,100
کابل زمینی 16×4 متری
198,350
کابل تلفنی یک زوج 0.4 متری
1,630
کابل تلفنی دو زوج 0.4 متری
2,450
کابل تلفنی سه زوج 0.4 متری
3,040
کابل تلفنی چهار زوج 0.4 متری
3,800
کابل تلفنی پنج زوج 0.4 متری
5,010
کابل تلفنی شش زوج 0.4 متری
5,720


جمع کل :